En kreditförmedlare av bostadskrediter ska i rimlig tid innan kreditförmedlingen inleds, i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form, informera konsumenten om särskilda uppgifter enligt konsumentkreditlagen. Genom att klicka på knappen “ladda ner” erbjuds du möjlighet att spara informationen i varaktig form.

  1. Kreditförmedlare: Comboloan AB, org. nummer 559040-7291, 132 04 Saltsjö Boo.
  2. Register: Comboloan har tillstånd från Finansinspektionen som bostadskreditinstitut som förmedlar bostads- och konsumtionskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter (”Bolånelagen”).
  3. Kreditgivare som Comboloan samarbetar med är: Skandia, BROCC, Resurs Bank, Avida Finans, Komplett Bank, Coop, Lendify, SevenDay Bank, Svea Ekonomi, Bluestep, Nordax, Hypoteket, Lån & Spar Bank, Konsumentkredit och Nordnet.
  4. Rådgivning: Comboloan erbjuder en kreditförmedlingstjänst där rådgivning inte ingår.
  5. Ansvarsförsäkring: Comboloan har en ansvarsförsäkring som omfattar skadeståndsskyldighet på grund av fel eller försummelse vid Comboloans kreditförmedling av bolån, enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada är 460 000 euro och den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 750 000 euro. Skulle du drabbas av skada eller ekonomisk förlust där du anser att Comboloan har vållat detta, har du möjligt att rikta krav direkt mot vårt försäkringsbolag om du inte får ersättning från Comboloan. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta Comboloan om detta inom skälig tid från det att du märkt att en skada uppkommit. Rätten till skadestånd förfaller om inte talan väcks till vårt försäkringsbolag senast inom tio år från förmedlingstillfället. Ansvarsförsäkringen är tecknad hos If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr: 516401–8102, 106 80 Stockholm. Telefon: 0771 43 00 00. E-post: ansvarsskador@if.se.
  6. Klagomålsinformation: Se paragraf 8 ”Klagomål” i Comboloans allmänna villkor.
  7. Kostnader: Comboloans tjänster kostar inget för dig som konsument.
  8. Ersättning: Comboloan tar betalt av de kreditgivare vi samarbetar med när vi lyckas med en kreditförmedling. Det innebär att om du väljer att gå vidare med ett lån som vi har tagit fram åt dig så får Comboloan en rörlig ersättning (%-sats på förmedlad kredit och/eller portfölj) från den kreditgivare som betalar ut lånet till dig. Ersättningen Comboloan får kan variera beroende på vilken kreditgivare du väljer. Den rörliga ersättningen är dessutom beroende av dina privatekonomiska förutsättningar och går därför inte att fastställa i förhand.

    Om du väljer att gå vidare med ett bolån kommer ersättningen Comboloan får, att redovisas i ett standardiserat EU-faktablad som du får ta del av innan avtalstecknande.

Senast uppdaterad: Juni 2021