Comboloan är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att du öppnar ett Comboloan-konto och blir medlem i Comboloan samt vid förmedling av krediter (”Comboloan-kontot”) eller som annars behandlas när Comboloan-kontot förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte öppna ett Comboloan-konto, bl.a. eftersom vi då inte kan identifiera dig och genomföra nödvändiga kundkännedomsåtgärder och sanktionskontroll.

Vi behandlar initialt dina personuppgifter för att genomföra obligatorisk sanktions- och penningtvättskontroll och därefter för att utföra och administrera Comboloan-kontot, för myndighetsrapportering, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Rättslig grund för behandlingen. Vi samlar således sammanfattningsvis in och använder din information:

  • I syfte att uppfylla våra medlems och -användarvillkor och kundavtal för Comboloan-kontot.
  • Enligt vad som är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. penningtvättskontroll).
  • Som behövs för våra (eller andras) berättigade intressen att tillhandahålla en relevant, säker och bra tjänst till våra medlemmar och kunder såvida inte dessa intressen bryter mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personlig information.
  • Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Comboloans olika affärsområden i syfte att utföra sanktions- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Comboloan och dig, (ii) då det inom ramen för avtalet är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifter avseende förmedlingskunder sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Comboloan enligt bl.a. penningtvättslagstiftning upp till tio år från dagen för avtalets upphörande. Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Comboloans verksamhet sparas under en tid om tre år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Comboloan om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (www.imy.se ). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Comboloan och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverket Privacy Shield, se vidare https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv Genom att skapa ett Comboloan-konto godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.

Kontakta oss på info@comboloan.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Comboloan AB, org nr 559040-7291, Box 4003, 132 04, www.comboloan.se , info@comboloan.se